previous arrow
next arrow
Slider

Study Program

Bachelor's Degree 
(ปริญญาตรี)
Master's Degree
Master's Degree
(ปริญญาโท)
Doctoral Degree
Doctoral Degree
(ปริญญาเอก)

ข่าวประชาสัมพันธ์

  • รับสมัครนักศึกษาปริญญาโท (ภาคปกติและภาคพิเศษ) หลักสูตรปริญญาโทกายภาพบำบัดมหาบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย สำหรับปีการศึกษา 2561 รอบที่ 1 ยื่นใบสมัคร 5 ธค. 60- 23 กพ. 61 สอบข้อเขียน/สัมภาษณ์ MPT 4 มีค. 61 และ MES 5 มีค. 61 รอบที่ 2 ยื่นใบสมัคร 16 เมย.…
  • ???ประกาศสำหรับศิษย์เก่าจ้า???คณะกรรมการศิษย์เก่าสัมพันธ์คณะเทคนิคการแพทย์ สนับสนุนทุนให้ศิษย์เก่า ในการเข้าร่วมประชุมวิชาการคณะเทคนิคการแพทย์ ประจำปี 2561 ระหว่างวันที่ 5-7 กุมภาพันธ์ 2561 ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว จ.เชียงใหม่ ?รายละเอียด คลิกhttp://www.ams.cmu.ac.th/main/web/index.php/site/article…
  • การประชุมวิชาการ ประจำปีพ.ศ. 2561 คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ณ โรงแรมโลตัสปางสวนแก้ว อ.เมือง จ.เชียงใหม่ วันที่ 5 - 7 กุมภาพันธ์ 2561 โหลดรายละเอียดและสามารถสมัครออนไลน์ได้ที่ http://www.ams.cmu.ac.th/projects/AMSCon2018/ สภากายภาพบำบัดประกาศคะแนนการศึกษาต่อเนื่องสำหรับผู้เข้าร่วมประชุมวิชาการในสาขากายภาพบำบัด 16.0 PTCEU 
View all

กิจกรรมภาควิชา

ภาพกิจกรรม

Unknown View!!!

Unknown View!!!

ผลงานวิจัยและนวัตกรรม

  • ขอแสดงความยินดีและชื่นชม ผศ.ดร.ปฏิมา ศิลสุภดล อาจารย์ประจำภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ซึ่งได้รับรางวัลให้เป็น Elite Reviewer จากวารสารระดับนานาชาติ the Archives of Physical Medicine and Rehabilitation (impact factor 3.289)
  • ขอแสดงความยินดีกับ นาย วราวุฒิ ไชยวงค์ นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรวิทยาศาสตร์การเคลื่อนไหวและการออกกำลังกาย ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยมีผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรีพร อุทัยคุปต์ เป็นอาจารย์ที่ปรึกษา ที่ได้รับคัดเลือกให้ได้รับรางวัล APSR award 2017 ในการนำเสนอผลงานวิจัยด้วยวาจาเรื่อง "Agreement…
  • อาจารย์เสาวลักษณ์ เดชะ นำเสนอ oral presentation ในหัวข้อเรื่อง "Effect of inspiratory muscle training (IMT) on static and dynamic respiratory muscle function in…
  • ขอแสดงความยินดีกับ "อาจารย์เสาวลักษณ์ เดชะ" ที่ได้รับรางวัล 2017 ATS Abstract Scholarship จากการนำเสนอ a POSTER presentation in a Poster Discussion Session ในหัวข้อเรื่อง "Effect of…
  • ผลงานวิจัยของภาควิชาที่มีความร่วมมือกับภาคเอกชน/อุตสาหกรรมเพื่อสนับสนุนนโยบาย Thailand 4.0เรื่อง การเปรียบเทียบลักษณะการเดินและการทรงตัวของผู้สูงอายุขณะเดินบนพื้นดูดซับแรงและพื้นกระเบื้องยางโดย รองศาสตราจารย์ ดร. สมพร สังขรัตน์ อ. ดร. ศิรินันท์ บริพันธกุล นางสาวจุฑามาศ บัวสอด และนางสาวแคทรียา สิทธิโชค
View all

PT Video

All PT Video

View More

Book Store

หนังสือผลงานคณาจารย์ ภาควิชากายภาพบำบัด คณะเทคนิคการแพทย์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

 

View all